ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Při spolupráci s Nadačním fondem Malé mimi nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

Tyto zásady se vztahují na všechny dárce a obdarované a také na všechny příznivce Nadačního fondu Malé mimi, taktéž i pro jeho zakladatele IS produkce s.r.o. IČ: 28315707.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Nadační fond Malé mimi, IČO: 06613241, se sídlem Zlín 760 01, třída Tomáše Bati 4091/32, vedená u Krajského soudu v Brně pod právní formou Nadační fond. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: martin@isprodukce.cz
Tel: + 420 603 829 166
Korespondenční adresa: IS produkce s.r.o., třída Tomáše Bati 4091/32
Zlín 760 01

Jaké údaje shromažďujeme

Nadace shromažďuje tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které poskytujete sami
  Informace poskytnuté při těchto příležitostech:
  • při poskytnutí daru nebo uzavření darovací smlouvy;
  • při podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebo uzavření smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku;
 2. Informace z jiných zdrojů
  K takovým zdrojům patří:
  • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud tyto informace neposkytnete sami, ačkoliv je nezbytně potřebujeme pro uzavření smluvního vztahu nebo posouzení Vaší žádosti;
  • informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad Vašich zaměstnavatelů, spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro plnění smluvního vztahu nebo posouzení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku žadatele.

Nadace může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Nadace využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 1. Osobní údaje dárců užíváme za těmito účely:
  • evidujeme přijaté nebo přislíbené dary, abychom vyhověli zákonným povinnostem na řádné hospodaření a vedení účetnictví;
  • uzavíráme a evidujeme darovací smlouvy;
  • vystavujeme potvrzení o poskytnutých darech, abychom umožnili dárcům daňový odpočet;
  • komunikujeme, abychom mohli osobně potvrdit příjem daru, poděkovat našim dárcům a informovat je o tom, jak a komu jejich příspěvek pomohl, případně informujeme o naší nadační činnosti;
  • zveřejňujeme na našem webu jméno a příjmení (a výši daru) všech našich dárců, pokud s tím souhlasí;
  • k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s nadační činností, nebo v
  • jiných případech povolených platnými zákony;
 2. Osobní údaje žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku užíváme za těmito účely:
  • posuzujeme a vyhodnocujeme žádosti, abychom zjistili, zda má žadatel nárok na poskytnutí nadačního příspěvku;
   komunikujeme ve věci jejich žádosti a informování o nadační činnosti.
 3. Osobní údaje příjemců nadačních příspěvků užíváme za těmito účely:
  • uzavíráme a evidujeme smlouvy a poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku;
  • kontrolujeme využití nadačního příspěvku;
  • komunikujeme s příjemci nadačních příspěvků ve věci využívání nadačního příspěvku a informujeme o nadační činnosti;
  • evidujeme poskytnuté nadační příspěvky, abychom vyhověli zákonným povinnostem na řádné hospodaření a vedení účetnictví;
  • evidujeme příjemce nadačních příspěvků, abychom měli přehled o tom, komu a jak jsme již pomohli;
  • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení příjemce nadačního příspěvku (a výši příspěvku), který přijal nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, abychom splnili naši
  • zákonnou povinnost;
  • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení příjemce nadačního příspěvku (a výši příspěvku), který přijal nadační příspěvek do 10.000 Kč, pokud s tím příjemce nadačního příspěvku souhlasí;
  • zveřejňujeme na našem webu jméno a příjmení všech našich příjemců nadačních příspěvků (a výši příspěvku), pokud s tím souhlasí;
  • zveřejňujeme fotografie a příběhy, pokud s tím příjemce nadačního příspěvku souhlasí;
  • k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s nadační činností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony;
   zpracováváme souhrnné statistiky.
 4. Osobní údaje příznivců naší Nadace užíváme za těmito účely:
  • Komunikujeme s příznivci Nadace, abychom informovali o naší nadační činnosti a našich akcích, pokud nám k tomu udělili souhlas.

Sdílení a předávání údajů

Nadace může shromážděné údaje sdílet:

 1. S našimi partnery Nadace může poskytovat osobní údaje svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytujeme pouze v případech, kdy je potřeba zajistit služby, které sami neumíme zrealizovat. V každém případě Vaše osobní údaje nepředáváme a neprodáváme třetím osobám pro jejich vlastní využití. Rádi bychom Vás ujistili, že všichni partneři Nadace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů.
 2. Z právních důvodů nebo v případě sporů Nadace může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:
  • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Nadace nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s nadační činností dojde ke sporům;
   s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním Nadace, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Nadace nebo její části do vlastnictví třetí osoby.
 3. S Vaším souhlasem Nadace může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu s Nadací a po dobu trvání zákonných archivačních dob. Za účelem komunikace s Vámi standardně užíváme Vaše osobní údaje jeden (1) rok od posledního kontaktu, pokud jste nám neudělil(a) souhlas s delší dobou zpracování. Nadace Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Nadace některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

2. Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Nadace.

3. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání spolupráce s Nadací k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako například změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Nadace.

4. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

5. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Platí od: 25. května 2018