PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tyto Podmínky upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci příspěvků mezi provozovatelem portálu, společností ComGate Payments a.s (sídlo Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha, IČ: 27924505) a Nadačním fondem Malé mimi (sídlo Zlín 760 01, třída Tomáše Bati 4091/32, IČ: 06613241) a dále vztahy mezi Poskytovatelem a Příjemcem příspěvku.

I. Úvodní ustanovení

Nadační fond Malé mimi je nepolitická, nezisková právnická osoba sloužící výhradně ke společensky užitečnému účelu, kterým je pomoc nedonošeným novorozencům a dětem, či porodnicím pro zmodernizování prostředí nebo přístrojů na zkvalitnění služeb porodnic. Posláním Nadačního fondu Malé mimi je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti v neziskovém sektoru a umožňovat Poskytovatelům-dárcům poskytovat příspěvky ve prospěch Nadačního fondu Malé mimi, který zajišťuje pomoc osobám nebo porodnicím, tak, aby se zlepšila péče o nedonešené novozorence či děti.
Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadačním fondem Malé mimi řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek. Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadačním fondem Malé mimi, pokud není sjednáno jinak, řídí ustanoveními těchto Podmínek.

II. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

ComGate Payments, a.s. vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s Nadačním fondem Malé mimi zajistí přijetí příspěvku a jeho následný převod.
Konkrétně se jedná o formu poskytování finančních příspěvku, a to poskytování formou daru. Tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek, jejímž obsahem je darování příspěvku Nadačnímu fondu Malé mimi a přijetí tohoto příspěvku.
Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Nadačnímu fondu Malé mimi všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky, a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na webových stránkách www.malemimi.cz.
Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.
Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nadačního fondu Malémimi, ani jiných osob.

Nakládání s příspěvky

Nadační fond Malé mimi přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím webových stránek malemimi.cz na účet nadačního fondu a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu se Zakládací listinou o zřízení Nadačního fondu Malé mimi a Statutem fondu.
ComGate Payments, a.s. je vázána pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Společnost ComGate Payments, a.s. se zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě uzavřené s Nadačním fondem Malé mimi, tj. s Příjemcem na jeho účet s tím, že zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, na který je adresován.
Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení příspěvku, provede společnost ComGate Payments, a.s. kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se tyto informace nepodaří doplnit, vrátí společnost ComGate Payments, a.s. příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. u kterého už není vrácení možné, zůstává na účtu a bude použit v souladu s účelem Nadačního fondu Malé mimi.
Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely odpovídá Nadační fond Malé mimi. Stejně tak Nadační fond Malé mimi odpovídá za užití příspěvku v souladu s jeho společensky užitečným účelem.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.
Provozovatel zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely).

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na webových stránkách malemimi.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 3. 2019. Nadační fond Malé mimi je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na webových stránkách malemimi.cz, pokud není ze strany Nadačního fondu Malé mimi stanoveno jinak.